Algemene voorwaarden​

Algemene voorwaarden van HEBA Installatietechniek

In dit document zijn opgenomen de Algemene Voorwaarden van HEBA Installatietechniek V.O.F. HEBA Installatietechniek V.O.F. staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71136878 en is statutair gevestigd te Stellendam.

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van HEBA Installatietechniek V.O.F. Op aanvullende- of vervolgwerkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden eveneens van toepassing.
 2.  Van hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken tussen Partijen.
 3. De door de afnemer gehanteerde Algemene Voorwaarden worden door HEBA Installatietechniek V.O.F. uitdrukkelijk van de hand gewezen, behoudens en voor zover daarmee uitdrukkelijk schriftelijk door HEBA Installatietechniek V.O.F. mee is ingestemd.
 4. Onder afnemer wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met HEBA Installatietechniek V.O.F. een overeenkomst is aangegaan voor levering van een zaak of het geven van advies, dan wel de aanneming van een werk.

Artikel 2: Aanbiedingen en totstandkomingen overeenkomsten

 1. Een op naam gestelde aanbieding heeft een geldigheidsduur van dertig (30) dagen, tenzij een andere termijn door partijen is overeengekomen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de offerte binden HEBA Installatietechniek V.O.F. niet.
 2. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, en zijn exclusief omzetbelasting.
 3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat afnemer de offerte ondertekend per post of elektronische weg retour heeft gezonden aan HEBA Installatietechniek V.O.F., dan wel via post of elektronische weg ondubbelzinnig zijn of haar akkoord heeft gegeven

Artikel 3: Annuleringen/ vertraging van werkzaamheden

 1. Indien afnemer de koopovereenkomst of de opdracht of de aannemingsovereenkomst annuleert binnen één week voor de overeengekomen uitvoeringsdatum van de opdracht, is de afnemer in dat geval 25 % verschuldigd van de (aannemings)som zoals overeengekomen, en opgenomen op de offerte c.q. overeenkomst.
 2. Indien afnemer de koopovereenkomst of de opdracht of de aannemingsovereenkomst voor een Warmtepomp bestelling annuleert na de overeengekomen datum van de opdracht, is de afnemer in dat geval 25 % verschuldigd van de (aannemings)som zoals overeengekomen, en opgenomen op de offerte c.q. overeenkomst
 3. Annulering ontslaat afnemer niet van de verplichting de gekochte producten af te nemen en te betalen.
 4. Meerkosten ontstaan door vertraging van werkzaamheden door toedoen van de afnemer, worden in rekening gebracht bij de afnemer.

Artikel 4: Prijzen

 1. De in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief overige overheidsheffingen. De prijzen zijn gebaseerd op levering “af fabriek/magazijn”.
 2. In geval van levering “af fabriek/magazijn” zijn de prijzen berekend “onverpakt”, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Als de kostprijs na datum van totstandkoming van de overeenkomst van één van de afgenomen producten een verhoging ondergaat – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is HEBA Installatietechniek V.O.F. gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Dit recht bestaat echter niet gedurende 3 maanden na de datum van totstandkoming van de overeenkomst,
 4. HEBA Installatietechniek V.O.F. mag het door haar verrichtte meerwerk afzonderlijk in rekening brengen, indien daarover voorafgaand aan de uitvoering van die werkzaamheden schriftelijk en/of mondeling overeenstemming over is bereikt met de klant.

Artikel 5: Betaling

 1. De voor afnemer gehanteerde betaaltermijn is zeven (7) dagen, tenzij anders overeengekomen. Deze termijn is bedoeld als een fatale termijn. Indien de afnemer niet binnen deze termijn betaald, komt afnemer in verzuim te verkeren.
 2. Facturatie vindt plaats bij oplevering opdracht (100%) of bij verstrekken van de opdracht (50%) en bij aanvang van de werkzaamheden (50%). Schriftelijk kunnen in de offerte afwijkende afspraken worden gemaakt.
 3. HEBA Installatietechniek V.O.F. is, alvorens een aanvang te maken met haar werkzaamheden een voorschot te verlangen.
 4. In geval van niet tijdig betalen is HEBA Installatietechniek V.O.F. bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten, tot het moment waarop de afnemer de betalingsverplichting volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
 5. Ingeval van niet tijdige betaling komen de buitengerechtelijke kosten, conform de wet, voor rekening van de afnemer. Indien het een zakelijke afnemer betreft, wijken partijen af van de wettelijke regeling, in die zin dat afnemer, nadat hij in verzuim is komen te verkeren, 15% aan buitengerechtelijke kosten verschuldigd is aan HEBA Installatietechniek V.O.F. over het verschuldigde bedrag.
 6. Daarnaast is afnemer de wettelijke handelsrente verschuldigd. Een zakelijke afnemer is nadat verzuim is ingetreden een rente verschuldigd van 1% per maand.

Artikel 6: Levering en levertijden

 1. De levertijd wordt bepaald aan de hand van de volgende criteria:
  1. de dag van totstandkoming van de koopovereenkomst;
  2. de dag van ontvangst van de door de afnemer noodzakelijk te verstekken bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.;
  3. de dag van de verkrijging van de in de overeenkomst overeengekomen formaliteiten die noodzakelijk zijn voor HEBA Installatietechniek V.O.F. om uitvoering te geven gegeven aan haar verplichtingen uit de koopovereenkomst;
  4. de dag van ontvangst door HEBA Installatietechniek V.O.F. van hetgeen volgens de overeenkomst vóór de uitvoering van de opdracht door afnemer bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
  5. Tussentijdse wijzigingen of opschorting door afnemer van de opdracht aan de zijde van afnemer schort de levertijd voor minimaal eenzelfde periode op.
  6. Vertraging in de levering aan de zijde van HEBA Installatietechniek V.O.F. als gevolg van het niet voldoen door afnemer van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting ter zake de uitvoering van deze overeenkomst, brengt met zich dat de levertijd minimaal verlengd wordt met de duur van deze vertraging.
  7. Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer op de door de afnemer aangewezen bestemming is bezorgd.
  8. Indien vertraging ontstaat buiten de invloed van HEBA Installatietechniek V.O.F. om of doordat tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd verlengd met de periode van vertraging.
  9. Levertijden zijn indicatief en nimmer een fatale termijn. Overschrijding van een termijn geeft de afnemer geen recht op vergoeding van schade of kosten en voorts niet op ontbinding van de overeenkomst.
  10. Tot het moment van levering rust het risico van de producten bij HEBA Installatietechniek V.O.F. Na de levering van de producten gaat het risico over op de afnemer.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door HEBA Installatietechniek V.O.F. geleverde zaken blijven haar eigendom, totdat al het verschuldigde, waaronder begrepen rente en kosten, geheel door afnemer is betaald.
 2. Afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde, eventueel de bestanddelen en nieuwe gevormde zaken op eerste verzoek aan HEBA Installatietechniek V.O.F. feitelijk ter beschikking te stellen. Afnemer verleent HEBA Installatietechniek V.O.F. reeds nu onherroepelijk machtiging het gebouw c.q. het terrein van afnemer te betreden, teneinde de afgeleverde zaken terug te nemen, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.
 3. Zolang afnemer al hetgeen verschuldigd is aan HEBA Installatietechniek V.O.F. niet volledig heeft voldaan, is het afnemer verboden op de zaken een pandrecht te vestigen, ze anderszins te bezwaren ten behoeve van een derde, en houdt afnemer de zaken voor eigen rekening en risico.
 4. Indien afnemer de door HEBA Installatietechniek V.O.F. geleverde zaken aan een derde aflevert, is afnemer verplicht zich de eigendom van de zaken voor te behouden.
 5. De onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken dienen door afnemer met de nodigde zorgvuldigheid te worden bewaard en als herkenbaar eigendom van leverancier te worden opgeslagen.

Artikel 8: Persoonsgegevens

 1. De gegevens die u invoert op de website van HEBA Installatietechniek V.O.F. worden alleen gebruikt voor de afhandeling van uw bestelling of af te nemen werken, het verlenen van het gevraagde advies of voor het versturen van gevraagde informatie. Meer over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u lezen in onze privacy verklaring. Zie daarvoor www.hebainstallatietechniek.nl

Artikel 9: Installatie

 1. Onder installeren wordt verstaan het monteren en het in bedrijf stellen van de door afnemer gekochte product met toebehoren op de locatie zoals door afnemer is aangewezen.
 2. Afnemer dient voor zijn rekening en verantwoordelijkheid zorg te dragen voor de tijdige uitvoering van alle daartoe noodzakelijk voorwaarden die nodig zijn om de installatie van het product te kunnen uitvoeren, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen:
  1. het treffen van bouwkundige voorzieningen;
  2. het bezemschoon opleveren van de werkvloer;
  3. het beschikbaar stellen en houden van de locatie aan (personeel van) HEBA Installatietechniek V.O.F.;
  4. De ruimte of ruimtes vrij zijn van asbest;
  5. het beschikbaar stellen en houden van de locatie voor transport van het product;
  6. het treffen van overige voorzieningen en maatregelen die noodzakelijk zijn voor de installatie van onze producten met inbegrip van eventuele van overheidswege voorgeschreven vergunningen
 3. Afnemer is verantwoordelijk voor het afvoeren van het bouwafval en verpakkingsmateriaal.
 4.  

Artikel 10: Garantie en aansprakelijkheid

 1. Ter zake verkochte producten geldt de garantie zoals deze wordt afgegeven door de fabrikant c.q. de leverancier.
 2. Indien HEBA Installatietechniek V.O.F. aansprakelijk mocht blijken te zijn jegens afnemer, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval uitkeert. Indien de aansprakelijkheidsverzekering niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid van HEBA Installatietechniek V.O.F., behoudens in gevallen van opzet of bewust roekeloos handelen, beperkt tot een bedrag van € 5.000,-.
 3. HEBA Installatietechniek V.O.F. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van de afnemer.
 4. HEBA Installatietechniek V.O.F. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat HEBA Installatietechniek V.O.F. is uitgegaan van door of namens afnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 5. HEBA Installatietechniek V.O.F. is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van door de afnemer ter beschikking gestelde middelen, roerende zaken, modellen, gereedschappen en andere zaken, het voorgaande in de breedste zin des woords.
 6. Derden die door HEBA Installatietechniek V.O.F. zijn ingeschakeld voor uitvoering van (een deel van) de werkzaamheden, kunnen zich beroepen op deze Algemene Voorwaarden jegens afnemer.
 7. Afnemer vrijwaart HEBA Installatietechniek V.O.F. tegen alle aanspraken c.q. schendingen van rechten van derden in de meest ruimte zin des woords, waaronder tevens begrepen de te maken juridische kosten.

Artikel 11: Overmacht

 1. In geval van overmacht is HEBA Installatietechniek V.O.F. niet gehouden haar verplichtingen jegens de afnemer na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van de verplichtingen van HEBA Installatietechniek V.O.F. jegens afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot de omstandigheden behoren onder meer stakingen, oorlog, pandemieën, epidemieën, beperkingen opgelegd door de overheid, brand, overstromingen, extreme weersomstandigheden, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 12: Ontbinding/ Beëindiging van de overeenkomst

 1. HEBA Installatietechniek V.O.F. is gerechtigd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. Alvorens daartoe over te kunnen gaan dient zij de afnemer in gebreke te stellen en een termijn van acht dagen te geven alsnog de verplichtingen na te komen.
 2. Indien HEBA Installatietechniek V.O.F. tot ontbinding van de overeenkomst is overgegaan of haar verplichtingen opschort, zijn de vorderingen die zij heeft op afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien HEBA Installatietechniek V.O.F. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien HEBA Installatietechniek V.O.F. tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten van afnemer.
 4. HEBA Installatietechniek V.O.F. is gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien:
  1. Opdrachtgever in staat van surseance, schuldsanering of faillissement komt te verkeren, dan wel een aanvraag daartoe heeft gedaan, dan wel een derde daartoe een aanvraag heeft gedaan;
  2. Opdrachtgever onjuiste informatie heeft verstrekt aan HEBA Installatietechniek V.O.F. met betrekking tot de overeenkomst en de uitvoering daarvan.